Nyelvvizsga

Nyelvvizsga

PANNON NYELVVIZSGAHELY A BOCSKAIBAN

Jelentkezési lap nyelvvizsgára

Jelentkezési lap letöltése ITT

Mi is a Pannon nyelvvizsga?

Pannon nyelvvizsga jelenleg angol nyelvből tehető B1,B2 és C1 szinten.

A Pannon Nyelvvizsgarendszer a Közös Európai Referenciakeretben (KER) meghatározott, az Európa Tanács által ajánlott és akkreditált B1 (alapfok), B2 (középfok), C1 (felsőfok) szintű államilag elismert, egynyelvű általános nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzését teszi lehetővé szóbeli, írásbeli vagy komplex vizsgatípusokban.

Állami elismertség: a sikeres vizsgázók felsőoktatási intéz­ménybe történő jelentkezéskor többlet felvételi pontokat szereznek, a diplomaszerzés nyelvi előfel­tételeit teljesítik, nyelvpótlékra szereznek jogosultságot.

Három fokozat: a B1 (alapfok), B2 (középfok) és C1 (felsőfok) kialakításakor a vizsga kifejlesztői részben a magyarországi hagyományokat követték, részben az Európa Tanács nyelvtudásszintekre vo­natkozó ajánlásait tartották szem előtt. A B1 (alapfok), B2 (középfok) és C1 (felsőfok) követelményeit a vizsga nyelvétől függetlenül egységesen határozták meg.

Szintező jelleg: a vizsga mindhárom szintjén a vizsgázók nyelvismeretének, nyelvi jártassá­gának és készségeinek pillanatnyi szintjét értékeljük.

A vizsga komplex jellegét az adja, hogy a vizsgarendszer mind a beszélt (hangzó), mind az írott nyelvi készségeket külön-külön, és együttesen is méri. Van tehát csak szóbeli, csak írásbeli vizsga, vagy a kettő együtt (komplex). Ennek megfelelően háromféle vizsgabizonyít­vány szerezhető: csak szóbeli, csak írásbeli, illetve komplex, amely szóbeli és írásbeli részvizsgákból áll.

A Pannon Nyelvvizsgarendszer a sikeres vizsgázók számára a következő jogosultságokat biztosítja:

 • többletpontok felsőoktatási intézménybe való jelentkezéskor,
 • diploma megszerzésének nyelvi előfeltétele,
 • nyelvpótlék jogosultság a munkába állók számára.

Jelentkezés a vizsgára:

A jelentkező az előre megadott vizsgaidőpontokra tud bejelentkezni az előre meghatározott jelentkezési határidőn belül. Nyelvvizsgára minden, a jelentkezés naptári évében a 14. életévét betöltött személy jelentkezhet.

Szükséges dokumentumok:

 1. jelentkezési lap: letölthető a www.pannon-nyelvvizsga.hu internet címen vagy személyesen a Bocskai István Református Oktatási Központ titkárságán (2314 Halásztelek, II. Rákóczi Ferenc u. 17.)
 2. A jelentkezési laphoz csatolni kell a vizsgadíj befizetését igazoló eredeti csekkszelvényt, vagy a banki átutalást igazoló bizonylatot is

Az online-rendszer segítségével az interneten keresztül kizárólag a soron következő vizsgaidőszak nyelvvizsgájára lehet jelentkezni. Online-jelentkezés esetén a vizsgadíjat átutalással lehet kiegyenlíteni.

Átutalás esetén a Pannon Egyetem számlaszámára kérjük utalni a vizsgadíjat:

10300002-10802153-00014904

A közleményben kérjük feltüntetni a következőt: J213100010

Online-jelentkezésnél a megjegyzés rovatban a regisztráció során kapott kódot és a jelentkező nevét kell feltüntetni.

Vizsgaidőpontok:

A Bocskai István Református Oktatási Központ 2023-as vizsga naptára

VIZSGAIDŐSZAK

JELENTKEZÉS VÉGE

Írásbeli- és beszédértés vizsga

2024. március 04-09.

2024. február 04.

2024. március 09.

Eredményközlés: 2024. március 22.

2024. május 13-18.. 2024. április 14.

2024. május 18.

   

Eredményközlés: 2024. május 31.

2024. november 11-16.

2024. október 13.

2024. november 16.

Eredményközlés: 2024. november 29.

szint szóbeli írásbeli komplex
B1 22 000 Ft 25 000 Ft 40 000 Ft
B2 22 000 Ft 25 000 Ft 40 000 Ft
C1 22 000 Ft 25 000 Ft 40 000 Ft

Vizsgadíjak:

 

A vizsgázók által fizetendő különeljárási díjak

Halasztási kérelem:                                                3000 Ft
Hiánypótlás, többlet ügyintézés:                                  2500 Ft
Igazolás vizsgaeredményről:                                      2500 Ft
Pótjelentkezés*:                                                   3000 Ft
Írásbeli dolgozat felülvizsgálati díja:                                              4000 Ft
Szóbeli vizsga felülvizsgálati díja:                                                 3000 Ft
Beszédértés dolgozat felülvizsgálati díja:                                     1800 Ft

* Pótjelentkezés: a jelentkezési határidőtől számított 3 munkanap

A regisztrációs díj a Bocskai István Református Oktatási Központ számára fizetendő be.

Értesítő a nyelvvizsgáról

A nyelvvizsgaidőszak első napját megelőző két hét során a vizsgázó elektronikus úton megkapja az értesítőjét, mely tartalmazza a vizsgázói kódot, a nyelvvizsga pontos időpontját és helyszínét. A vizsgázó kötelessége az értesítőben szereplő személyes adatait ellenőrizni és az elírásokról vagy az adatok helyességéről a Vizsgaközpontot értesíteni. Amennyiben a nyelvvizsgaidőszak első napját megelőző héten a vizsgázó nem kapja meg a megadott email címre elküldött értesítőt, a vizsgázónak ezt jeleznie kell emailben, vagy telefonon azon a Vizsgahelyen, amelyet a jelentkezés alkalmával megjelölt. Amennyiben ez elmarad, és a Vizsgaközpont nem értesül a hibáról, a vizsgázót nem lehet más időpontra beosztani. Ebben az esetben vizsgadíj visszatérítést sem igényelhet a jelentkező.

A vizsgadíj visszafizetésével kapcsolatos tudnivalók

A befizetett vizsgadíj a kitűzött vizsga időpontja előtti 10. naptári napig visszaigényelhető a megfelelő formanyomtatvány kitöltésével, melyet a vizsgázó a Pannon Nyelvvizsgaközpont honlapjáról (www.pannon-nyelvvizsga.hu) tölthet le.

Amennyiben a jelentkező már leadta a kiválasztott Vizsgahelyre a jelentkezést, úgy a vizsgadíj visszafizetési kérelmét az aktuális vizsgaidőszak lezárását követően tudjuk továbbítani a Pénzügyi Főosztályra.

A vizsgadíj 100 %-a az alább felsorolt esetekben igényelhető vissza:

 • a megjelölt Vizsgahelyen a vizsgázói létszám nem érte el a 10 főt, a jelentkező pedig nem tudja vállalni a másik Vizsgahelyre való utazást;

–              a jelentkező tévedésből kétszer utalta el a vizsgadíjat:

–              a jelentkező tévedésből más típusú vizsga díját fizetett be, mint amilyenre szeretne jönni (pl. írásbelit fizetett, de szóbeli vizsgára szeretne jönni). Ebben az esetben a különbséget 100%-ban térítjük vissza.

A vizsgadíj 50%-a visszaigényelhető a megfelelő indokolással a Vizsgaközpont-vezető jóváhagyásával. Halasztott vizsga esetén a Vizsgaközpont nem térít vissza vizsgadíjat.

Vizsgahalasztás

Amennyiben a vizsgázó a kijelölt időpontban nem tud a vizsgán megjelenni, kérheti a vizsga halasztását. A kérelmet legalább 3 munkanappal a vizsga előtt be kell nyújtani, ezt követően csak méltánylást érdemlő ok (pl. orvo­silag igazolt betegség, előre nem látott hivatali elfoglaltság) miatt kérheti a vizsga halasztását a vizsgát követő 3 munkanapon belül, hivatalos (pecséttel és aláírással ellátott) igazolás ellenében.

Halasztás egy alkalommal kérhető a megfelelő formanyomtatványon (amely letölthető a www.pannon-nyelvvizsga.hu internet címről. A vizsgahalasztás külön eljárási díj (3000 Ft) ellenében történik. A VIZSGAHALASZTÁSI KÉRELMET MINDEN ESETBEN A VIZSGAKÖZPONT SZÁMÁRA KELL MEGKÜLDENI.

A speciális bánásmódot igénylő jelentkezőkre vonatkozó eljárások

Fogyatékkal élő (pl. siket, sajátos nevelési igényű: továbbiakban SNI) vizsgázóink számára biztosítjuk a megfelelő körülményeket, hogy egyenlő esélyekkel vehessenek részt a nyelvvizsgán (figyelembe véve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvényt), annak szem előtt tartásával, hogy nem adható felmentés az adott vizsgabizonyítványban megkövetelt készségek mérése és értékelése alól. Ehhez szükséges, hogy a vizsgára jelentkezéskor a fogyatékkal élő személy vagy annak gondviselője jelezze a Vizsgahelyen és a Vizsgaközpontban az adott problémát. Kérelmet kell benyújtani, melyet a vizsgázó a Pannon Nyelvvizsgaközpont honlapjáról (www.pannon-nyelvvizsga.hu) tölthet le és amelyben a jelentkező/gondviselő megnevezi, milyen képességekre hat ki a fogyatékosság, és a vizsgán milyen feltételeket, illetve könnyítéseket kér. A kérelemhez egy érvényes orvosi, vagy pedagógiai szakvéleményt is csatolni kell. A kettőt összevetve a Vizsgaközpont vezetője dönti el, hogy milyen könnyítést engedélyez a vizsgázó számára. Speciális esetben a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ véleményét kéri ki a Vizsgaközpont.

Tájékoztatás a vizsgaeredményekről

A szóbeli bizottság előtt történő vizsga eredményét a vizsgázó a terem ajtajára kifüggesztett eredménylistáról (amelyen a vizsgázó titkos kódja, ill. elért pontszáma szerepel, személyes adatai nem) tudhatja meg a vizsgát követően.

A szóbeli vizsga része a beszédértés vizsgarész is. Ennek eredményét a Vizsgaközpont munkatársai feldolgozzák, és a szóbeli bizottság előtt tett vizsga eredményével együtt a hivatalos honlapon teszik közzé a beszédértés vizsgát követő 10–15 munkanap elteltével. A vizsgázó a sikeres vizsgáért járó bizonyítványt az eredmények közzétételétől számított 4–6 héten belül a Vizsgahelyen veheti át (az időpontról a honlapon lehet tájékozódni).

Az írásbeli vizsga eredményéről a vizsgázó a vizsgát követő 10–15 nap elteltével a Vizsgaközpont honlapjáról www.pannon-nyelvvizsga.hu vagy a Vizsgahelyen, kizárólag személyesen (adatvédelmi okok miatt telefonon nem) – a kapott kódszám segítségével – tájékozódhat. A sikertelen vizsgáról a Vizsgaközpont külön írásbeli értesítést nem küld. A vizsgázó a sikeres vizsgáról szóló bizonyítványát a Vizsgahelyen veheti át az eredmények közzétételétől számított 4–6 héten belül, amennyiben nem nyújt be felülvizsgálati kérelmet. Felülvizsgálat esetén ez az idő 6–7 hétre tolódhat ki.

Amennyiben a vizsgázónak nincs lehetősége eredményeit a Vizsgaközpont honlapján megtekinteni (www.pannon-nyelvvizsga.hu), a Vizsgahelyen személyesen kérhet tájékoztatást, ahol érvényes személyazonosságot igazoló fényképes, hivatalos okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél, kártya típusú vezetői engedély) bemutatása után információt kap az általa elért eredményről.

Vizsgaeredményről telefonon nem adunk tájékoztatást.

Amennyiben a vizsgázó vizsgaeredményéről külön értesítést kér, azt a vizsgák megkezdése előtt emailben jeleznie kell a Vizsgaközpontnak (pannon.nyelvvizsga@uni-pannon.hu).

Bővebb felvilágosítás

 • telefonon: 24/517-251/102. mellék
 • személyesen: a Bocskai István Református Oktatási Központ titkárságán, (2314 Halásztelek, II. Rákóczi Ferenc u. 17.) hétfő-csütörtök: 8.15-15.30, péntek: 8.15-12.30

Részletes tájékoztató a Pannon nyelvvizsgáról:

https://pannon-nyelvvizsga.hu/bemutatkozas

Tájékoztató füzet letöltése ITT.

A felkészülést segítő anyagok:

 1. GYAKORLÓ FELADATOK:

http://www.pannon-nyelvvizsga.hu/gyakorlo-feladatok

 1. ÚJ PANNON KÖNYV ANGOL NYELVBŐL:

http://www.pannon-nyelvvizsga.hu/uj-pannon-konyv

 1. LYSTRA: OKOSTELEFONRA FEJLESZTETT, ANGOL NYELVVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ EGYEDÜLÁLLÓ CSOMAG:
  • 900 LECKE, EGYENKÉNT 225 FELADATSORRAL:
  o HALLÁS UTÁNI ÉRTÉS,
  o OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE,
  o ÍRÁS KÉSZSÉG,
  o SZÓBELI NYELVVIZSGA TÉMAKÖREI ( 15 TÉMAKÖR).
  • A LECKÉK LETÖLTÉSE UTÁN AZ ALKALMAZÁS BÁRHOL, BÁRMIKOR HASZNÁLHATÓ, OFFLINE MÓDBAN IS.
  • SZINTEZETT FELADATSOROK
  • KÖNNYŰ ÖNELLENŐRZÉS, ILLETVE TANÁRI JAVÍTÁS IS ELÉRHETŐ
  • LETÖLTHETŐ AZ APP STORE-BÓL ÉS A GOOGLE PLAY-BŐL

https://itunes.apple.com/hu/app/lystra/id889057025?mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?id=hu.combit.lystra