IKSZ

Letölthető dokumentumok

Jogszabályi háttér

 • 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

6. § (4) A középiskola elvégzését közvetlenül követő érettségi vizsgaidőszakban az érettségi vizsgák megkezdésének feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása, kivéve

a) a felnőttoktatásban részt vevő tanulókat és

b) azon sajátos nevelési igényű tanulókat, akiket a szakértői bizottság javaslata alapján a közösségi szolgálat alól az igazgató határozatban mentesített.

 • 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

45. A közösségi szolgálattal kapcsolatos rendelkezések

133. § (1) A középiskola feladata és az intézmény vezetőjének felelőssége a tanuló választása alapján az iskolai közösségi szolgálat megszervezése állami, önkormányzati, civil, nonprofit szervezetnél, illetve a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó szervezetnél, középiskola magánszeméllyel kötött megállapodása alapján magánszemélynél vagy saját intézményben. Ennek keretében meg kell szervezni a tanuló közösségi szolgálatának teljesítésével, dokumentálásával összefüggő feladatok ellátását. A tanuló osztályfőnöke vagy az ezzel a feladattal megbízott pedagógus a tanuló előmenetelét rögzítő dokumentumokban az iratkezelési szabályok megtartásával nyilvántartja és folyamatosan vezeti a közösségi szolgálattal összefüggő egyéni vagy csoportos tevékenységet.

(2) A közösségi szolgálat keretei között:

a) az egészségügyi,

b) a szociális és jótékonysági,

c) az oktatási,

d) a kulturális és közösségi,

e) a környezet- és természetvédelemi,

f) a katasztrófavédelmi,

g) az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sport- és szabadidős,

h) az egyes rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerveknél bűn- és baleset-megelőzési területen folytatható tevékenység.

 • 2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről

3. § (1) Fogadó szervezet lehet

a) a helyi önkormányzat, a helyi önkormányzatok társulása az általa biztosított közszolgáltatások és katasztrófavédelmi feladatai körében;

b) a nemzetiségi önkormányzat a jogszabályban meghatározott közfeladatai körében;

c) a költségvetési szerv az alaptevékenysége körében;

d) a magyarországi székhelyű civil szervezet, közhasznú szervezet a közhasznú és a működésével összefüggő tevékenysége körében;

e) a magyarországi székhelyű egyházi jogi személy vagy vallási egyesület a hitéleti, a közcélú és a működésével összefüggő tevékenysége körében;

f) a jogszabályban meghatározott közszolgáltatásai, vagy e közszolgáltatásokhoz kapcsolódóan a közszolgáltatásait igénybe vevőknek nyújtott többletszolgáltatások körében a magyarországi székhelyű, illetve magyar hatóság által kiadott működési engedéllyel rendelkező, jogképes

 • fa) szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató, intézmény vagy hálózat,
 • fb) egészségügyi szolgáltató,
 • fc) köznevelési intézmény,
 • fd) szakképző intézmény,
 • fe) felsőoktatási intézmény,
 • ff) muzeális intézmény,
 • fg) nyilvános könyvtár,
 • fh) közlevéltár,
 • fi) nyilvános magánlevéltár,
 • fj) közművelődési intézmény

Általános információk

 • A köznevelési törvény [4. § (15)] szerint „A közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása”.
 • Közösségi szolgálat csak annál a szervezetnél kezdhető meg, amelyikkel az iskola együttműködési megállapodást kötött.
 • A tevékenységet a tanulók önkéntesen választják az iskola közvetítette lehetőségek közül, de a tanulók is javasolhatnak fogadó szervezetet.
 • Ha a tanuló olyan szervezetnél szeretne tevékenykedni, amelyikkel az iskolának még nincs megállapodási szerződése, akkor a szervezet pontos nevével és elérhetőségével keresse meg az iskolai koordinátort, aki felveszi velük a kapcsolatot.
 • A tanulók több fogadó szervezetnél is teljesíthetik az 50 óra közösségi szolgálati időt..
 • A közösségi szolgálat teljesítése körében egy órán hatvan perc közösségi szolgálati idő értendő azzal, hogy a helyszínre utazás és a helyszínről hazautazás ideje nem számítható be a teljesítésbe.
 • A közösségi szolgálat tanítási napokon alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb háromórás, tanítási napokon kívül alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb ötórás időkeretben végezhető.

A közösségi szolgálat teljesítéséhez tartozó adminisztrációs feladatok

 • A tevékenység megkezdése előtt, minden egyes tanévre vonatkozóan, tanulónak közösségi szolgálati jelentkezési lapot kell kitöltenie és leadnia, amely tartalmazza a közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett területét és időkeretét, valamint a szülő egyetértő nyilatkozatát.
 • A közösségi szolgálat során a tanuló köteles naplót vezetni, amelyben leírja, hogy mikor, hol, milyen időkeretben, milyen tevékenységet folytatott, és lehetőség szerint rögzíti a tapasztalatait.
  • Fontos, hogy az iskola által használt közösségi szolgálati naplót, a tanuló mindig vigye magával a szolgálat teljesítésének helyszínére. Az adott szervezet helyi koordinátorával minden alkalommal aláíratja és lepecsételteti az adott napon teljesített órákat. A közösségi szolgálati naplót első alkalommal az iskola ingyenesen biztosítja a tanulóknak.
 • A tevékenységi naplót a diák kérésre leadja a közösségi szolgálat koordinátorának, aki dokumentálja a teljesített órákat.
 • Az osztályfőnök minden évben a bizonyítványban és a törzslapon dokumentálja, hogy az adott tanév végéig a tanuló hány óra közösségi szolgálatot teljesített.
 • Iskolaváltás esetén az iskola a közösségi szolgálat teljesítéséről igazolást állít ki két példányban, amelyből egy példány a tanulónál, egy pedig az intézménynél marad.